The PEN15 Stars Talk Early 2000s Fashion Nostalgia (and Season 2 Sneak Peeks)