BI Select, Oil, Stock Market, Trade War, Trump, Xi Jinping, Xi, Equities,