Abortion, Ban, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio, 2020 election,