Feeling nostalgic? New Metro swag features vintage 1980s logo