Mining powerhouse Rio Tinto switches to renewable energy at Utah facility